Podle nařízení MZD a MŠMT od 10. 9. do odvolání musí mít všichni návštěvníci školy roušku. 

 

Prosíme rodiče o dodržování.

 

 


Vážení rodiče, milé děti,

prázdniny pomalu končí a všichni se už připravujeme na začátek školního roku.

Ve školce proběhl úklid a dezinfekce celé budovy, paní učitelky a zaměstnanci školy pro vás připravili třídy, rozdělili značky a připravili vše potřebné k zahájení provozu školy.

                

 

Všichni se na vás už těšíme.    


Děkujeme všem za krásné pohledy z Prázdninového putování.

Pohledy si můžete prohlédnout v hale školy.


Prosíme rodiče, aby dodržovali časy příchodů a odchodů. Zbytečně se v budově školy nezdržovali a omezili doprovod dětí nejlépe na jednoho člena rodiny.


Zveme Vás na třídní schůzky, které se konají dne 3. 9. 2020 od 17 hodin v budově mateřské školy.

Prosíme o účast pouze jednoho z rodičů a bez dětí.  Těšíme se na Vás.


UPOZORNĚNÍ - zákonní zástupci dětí přijatých od 1.9.2020, kteří ještě nedoložili originální potvrzení od lékaře do evidenčního listu, že dítě může navštěvovat MŠ a také že je řádně proočkované, doloží ředitelce školy do 31.8.2020 !!!

Ke stažení zde:

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE 


Adaptační režim

V MĚSÍCI ZÁŘÍ OD 1. 9. 2020 DO 5. 9. 2020  BUDE PROVOZ TŘÍDY ŽELVIČEKPOLODENNÍ. V RÁMCI ADAPTAČNÍHO REŽIMU S DĚTMI PRACUJÍ OBĚ UČITELKY SOUČASNĚ – DOPOLEDNE.

 

 Nově přijaté děti v týdnu od 1. 9. – 5. 9. 2020 budou docházet v rámci adaptačního režimu pouze na dopoledne. V dalších dnech se budou rodiče individuálně domlouvat s paní učitelkami v kmenových třídách.

 

 PROSÍM RODIČE, ABY S TÍM POČÍTALI, POUZE V MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH JE MOŽNÉ PŘEVÉST PO OBĚDĚ DÍTĚ DO JINÉ TŘÍDY NA ODPOČINEK.

 

Omluvy dětí do 8 hodin telefonicky nebo SMS -  736 610 426, 271 751 088


Seznam věcí, které děti potřebují při nástupu do mateřské školy - PODEPSANÉ

 • Přezůvky (bačkory nejlépe s pevnou špičkou a s pevnou patou)
 • Náhradní tričko a kalhoty ( tepláky/legíny), ponožky, spodní prádlo
 • Vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku (tepláky, mikina, boty na zahradu)
 • Gumovky, pláštěnka
 • Pyžamo
 • Batůžek – na věci které si děti odnáší odpoledne domů ze zahrady
 • Každé dítě bude mít ve své poličce v uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.   

                                                

Příloha č.1 školního řádu

 

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU - PREVENCE COVID 19

 

Nařízení bylo zpracováno dne 28.8.2020 na základě metodiky MŠMT, epidemiologických opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení zřizovatele MČ Praha 15.


Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.


Doporučení:

 • Dodržovat zásady osobní a respirační hygieny
 • Sledovat zdravotní stav svůj a svého dítěte
 • V případě potřeby omezit sociální kontakty a používat ochranné prostředky
 • Respektovat provozní nařízení školy
 • Sledovat obecná doporučení MZd a KHS
 • Být v kontaktu se školou (www.ms-skolahrou.cz)
   

I. Docházka dítěte do MŠ:

 • Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění či projevům zánětu horních cest dýchacích (např. horečka, rýma, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). V případě alergií či jiného chronického onemocnění s obdobnými příznaky bude postupováno podle potvrzení lékaře v evidenčním listu či dodatečném lékařském potvrzení pediatra. Po odevzdání potvrzení učitelce je umožněn vstup do školy. Potvrzení se odevzdává jen jednou.
 • Zákonný zástupce naučí dítě zásadám osobní hygieny (nedávat hračky a věci do úst, správné mytí rukou, kýchání atd.).
 • Dítě bude vybaveno v první den nástupu do školy jednou čistou rouškou v igelitovém obalu se jménem dítěte, která bude uložena v jeho kapsáři v šatně.
 • Zákonný zástupce se seznámí s rizikovými faktory onemocnění Covid 19 a zváží situaci dítěte i rodiny.

 

Rizikové faktory jsou:
Naplňuje je každý, koho se týká alespoň jeden z bodů.

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

II. Příchod do mateřské školy:
Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou (doprovod). Doprovod je v areálu mateřské školy povinen u vstupu si vydesinfikovat ruce a dodržovat bezpečný odstup od ostatních návštěvníků školy.

V šatně se doprovod zdržuje co nejkratší dobu, zajistí rychlé převlečení dítěte, vhodné uložení jeho věcí pouze do své poličky . V umývárně dohlédne na umytí rukou dítěte vodou a mýdlem po dobu 20-30 sec., nemanipuluje mýdelníky ani ručníky a dítě předá u vstupu do třídy učitelce. Neprodleně opustí areál školy.

Je zakázáno vnášet do školy osobní hračky a jakékoli další věci. Při odchodu dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení.

Učitelka při přebírání dítěte důsledně zhodnotí jeho zdravotní stav, zvláště možné příznaky Covid19. Děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty.

V areálu mateřské školy jsou povoleny pouze nezbytné návštěvy a pobyt cizích osob (dodavatelé, opraváři, úřední osoby, praxe, akce dle TVP a ŠVP atd.).

 


III. Pobyt v mateřské škole:
Třídní vzdělávací programy budou probíhat běžným způsobem, omezena bude pouze doprava MHD. O akcích (výlety, divadla a další akce mimo školu nebo hromadné akce v areálu školy) jsou rodiče včas informováni a mají možnost dítě omluvit. Akce, které jsou součástí TVP, učitelky organizují po dohodě s rodiči na počáteční třídní schůzce nebo v průběhu roku. Na všech akcích jsou dodržována zvýšená hygienická opatření podle aktuální situace, případně mohou být akce zrušeny.
 

V programu bude více pobytu venku, pohybové činnosti a adaptace po delším pobytu doma atd. Při odpoledním pobytu venku budou děti převlečené do oblečení, v kterém ráno přišly. Doprovod bude mít při vyzvednutí dítěte odpoledne omezen vstup do budovy. Doporučujeme dítě na cestu do školy oblékat do oděvu vhodného na hry venku.

Lehátka budou rozmísťována s max. rozestupy podle počtu dětí. Lůžkoviny má každé dítě své a označené značkou, vhodně uložené. S lůžkovinami si v maximální možné míře manipulují pouze děti. Lůžkoviny se musí denně větrat a pravidelně podle provozního řádu se vyměňují.

Děti si nebudou ve škole po obědě čistit zuby. Bude zvýšen dohled na osobní hygienu a mytí rukou. Učitelky vyvěsí v umývárnách obrázky a nacvičí s dětmi správné mytí rukou.

Hračky budou dle potřeby desinfikovány, případně bude redukováno jejich množství.

Třídní kolektivy se budou spojovat v nutných případech podle potřeb provozu školy, při pobytu venku bude každá třída na svém prostoru a stravování bude probíhat v jednotlivých třídách. Na prázdninový provoz budou přijaté děti rozděleny podle provozních možností do stabilních kolektivů pro toto období.

Povinné předškolní vzdělávání je povinné prezenční formou. Pouze v případě, že je znemožněna z důvodu mimořádných opatření osobní přítomnost většiny předškolních dětí jedné třídy, je povinné distanční vzdělávání.

Učitelky zajistí na začátku školního roku ve svých třídách přehled komunikačních možností pro distanční vzdělávání všech předškoláků.

Děti a zaměstnanci školy (s výjimkou kuchařek při přípravě jídla a při obsluze ve školní jídelně) nemusí v areálu školy nosit roušky a ochranné štíty.

Ve všech prostorách školy se pravidelně a průběžně větrá. Šatny a umývárny se větrají nepřetržitě.

Rukavice používají zaměstnanci při přípravě jídla, dopomoci s osobní hygienou dětí, likvidaci odpadků apod. Zaměstnanci si průběžně přiměřeně desinfikují ruce. Desinfekce je k dispozici i pro děti ve výjimečných případech.

Úklid školy je zajištěn podle provozního řádu, vnitřních směrnic školy a aktuálních opatření. Škola zajišťuje certifikované, antivirucidní čistící prostředky.

 

IV. Stravování:
Probíhá ve školní jídelně a běžně se vaří. Rozestupy stolů a židlí nelze zvětšit.

Hygiena ve školní kuchyni i jídelně je zajišťována běžnými postupy s přidaným desinfikováním povrchů a prostor. Jídelní stoly po každém jídle každé třídy.

Třídy jsou průběžně větrány, především v době jídla.

Hygienická bezpečnost je zajištěna i omezením samostatnosti dětí při sebeobsluze.

Personál školní kuchyně používá při manipulaci s potravinami a hotovým jídlem roušky a rukavice. Ostatní zaměstnanci při dopomoci s jídlem dětí používají rukavice nebo desinfekci a v případě nařízení roušky nebo štíty.

Skleničky ve třídách jsou vyměňovány po každém použití.
 

V. Při podezření na možné příznaky Covid19:
Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí podle Zákona o ochraně veřejného zdraví. Nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění, ale všichni zaměstnanci jsou povinni těmto viditelným příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a dodržovat tento postup:
a) příznaky patrné při příchodu dítěte – dítě není vpuštěno do kolektivu třídy a musí odejít se zákonným zástupcem.
b) příznaky patrné v průběhu dne – pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků Covid19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti (logopedie v oranžové třídě) s dohledem a kontaktovat zákonné zástupce kvůli okamžitému vyzvednutí dítěte a ředitelku školy. V případě využití místnosti, je tato vydesinfikována, větrána a 14 dní se nesmí používat.

Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti (zůstanou ve třídě) nebo využít pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

O podezření na příznaky Covid19 informuje ředitelka zákonného zástupce dítěte s odkazem na telefonický kontakt pediatra, zřizovatele a zaměstnance školy.

 

V případě potvrzení onemocnění Covid19 školu informuje o dalším postupu krajská hygienická stanice, nebo ji může kontaktovat ředitelka školy, pokud má informaci o onemocnění. Následně ředitelka informuje o opatřeních zřizovatele, zaměstnance a zákonné zástupce ostatních dětí.

 

Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školy oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu. Normální tělesná teplota je do 37°C.

 

Pokud se u zaměstnance mateřské školy objeví příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. O případné nákaze a opatřeních budou rodiče informováni.

 

Další hygienická a provozní opatření, která ředitelka vyhlásí při potvrzení dítěte, zaměstnance školy či jiné kontaktní osoby, se řídí nařízeními hygienika a odpovídají platným předpisům, které musí respektovat. O těchto postupech ředitelka školy nerozhoduje a nenese za ně odpovědnost.

 

VI. Případné uzavření školy

V případě, že příslušná hygienická stanice nařídí uzavření celé školy, ředitelka okamžitě zajistí systematické, rychlé a průkazné informování zákonných zástupců dětí.
Postup:

 • Ředitelka předá informace o nařízení hygieny s danými termíny a o postupu při vzdělávání dětí učitelkám a všem zaměstnancům o výkonu práce z domova.
 • Učitelky osloví rodiče domluveným komunikačním kanálem a předají informace od ředitelky (mail)
 • O předání provedou záznam (viz příloha), který po vyřízení předají ředitelce školy.
 • Od všech rodičů musí mít učitelky obratem zpětnou vazbu, že zprávu obdrželi. Pokud ji nedostanou, musí ji předat osobně telefonicky. Pokud se nedovolají zákonným zástupcům, mohou využít kontakty z plných mocí. Pokud se nedovolají nikomu, pošlou zákonným zástupcům SMS a mail s tím, že nebylo možné včas zprávu předat.

 

Ředitelka umístí informace na stránky školy a vstupní dveře. Informace průběžně doplňuje.

Učitelky udržují kontakt s dětmi a rodiči domluveným způsobem, zajišťují vzdělávání přiměřeným distančním způsobem (u předškoláků povinně) a předávají informace ředitelky školy.

Pro rodiče je doporučeno pravidelné sledování aktualit na stránkách školy.

 

VII. Úplata za školné
Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou nepřítomnost a úplata se hradí. Pokud dojde rozhodnutím k uzavření školy na více než 5 dní v měsíci, stanoví ředitelka výši úplaty poměrnou částkou za měsíc i v případě distančního vzdělávání.

 

VIII. Ředitelka školy může vydaná opatření změnit na určitou dobu podle aktuální situace a nařízení příslušných orgánů (MZd, KHS, MŠMT, zřizovatel).
Vedení školy sleduje aktuální situaci a stav semaforu pro Prahu.

 

IX. Kontakty
MŠMT: 771 139 410, 771 139 398, 234 811 111, koronavirus@msmt.cz, https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

MZd: 224 972 222, https://koronavirus.mzcr.cz/

HS hl.m. Prahy: 227272065, www.hygpraha.cz

Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370, www.szu.cz

 

Jana Nejedlová
Ředitelka školy                                                                                                                  V Praze dne 28.8.2020


Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 1.9.2020

Omluvy dětí do 8 hodin telefonicky nebo SMS -  736 610 426, 271 751 

Příchod dětí do 8,20 hodin, odchod „po obědě“ 12,30 – 12,50 hodin, po odpočinku 15 -17 hodin. Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány v  skupinách a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před COVID 19. Pohyb doprovázejících osob dětí v budově školy bude omezen na minimum.

 • Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky - každé dítě bude mít v šatně uloženou  podepsanou roušky pro případ nutné izolace
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. V tomto případě předá k vyplnění lékařem „doložení zdravotní způsobilosti dítěte“.
 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou v ředitelně školy, dozor zajistí pedagogický personál. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní  / máme pro děti připravené školkové kamarády/
 • Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

 


Desatero pro rodiče před nástupem do mateřské školy

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si povídejte s dítětem, které do mateřské školy chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby Vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

 

 1. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně ale s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se prohlubuje.

 

 1. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

 

 1. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“

 

 1. Pokud dítě bude plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

 

 1. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

 

 1. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci Vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

 

 1. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se k tomu strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

 

 1. Promluvte s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – dítě ze začátku může přijít jen na kratší čas (hodinu) apod.