MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 10, TRHANOVSKÉ NÁMĚSTÍ 7,  INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23


 


Rodičům, kteří se podrobněji chtějí seznámit s naší MŠ, nabízíme na webových stránkách prezentaci naší školy, kde se mohou seznámit s prostorem a činností naší MŠ.   https://youtu.be/uyR-wwmkGbs


Vážení rodiče,

pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

 

Od 4. 4. do 8. 4. 2022 probíhá elektronická registrace dětí do naší Mateřské školy.

Odkaz k on-line zápisu ZDE:  https://forms.gle/…UA9 — aktivní dne 4. 4. 2022

Automatická odpověď vám přijde do 14 dní po ukončení el. registrace s nabídkou rezervace času zápisu. Pro ty rodiče, kteří nemají možnost vyplnit formuláře online, jsou v papírové podobě připravené  v budově školy od 4. 4. – 14. 4. 2022 v čase 8.00 -14.00 hodin.

 

Formuláře jsou ke stažení i na webových stránkách školy.

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

PŘIDĚLENÍ REG. ČÍSLA A SOUHLASY

 

Zpětvzetí žádosti

 

Zápis proběhne dne 4. 5. - 5. 5. 2022 v budově Mateřské školy, Trhanovské náměstí 7, Praha 10

v časech od 8. 30 – 12. 00 a 13. 00 - 17. 00 hod.

Vyplněný evidenční list odevzdáte osobně v den zápisu 4. 5. — 5. 5. 2022  v budově Mateřské školy, Trhanovské náměstí 7, Praha 10,

kdy vám bude přiděleno registrační číslo. Rodiče předloží OP, případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti a rodný list dítěte.

 

Dřívější podání není možné. Pozdější náhradní termín bude 11. 5. 2022 v 13 – 16h. v ředitelně školy

a je možné si ho domluvit pouze ze závažných důvodů nejpozději do 29. 4. 2022.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovní vývěsce Mateřské školy, Trhanovské náměstí 7, Praha 10. dne 27. 5. 2022.

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

Spádová oblast je MČ Praha 15 a platí pro děti s trvalým bydlištěm Praha 15 (Hostivař a Horní Měcholupy).

 


Souhrnný postup

  • 1) 4. 4. - 8. 4. 2022 vyplnit elektronickou žádost o přijetí - aktivní odkaz bude na stránkách školy od 4. 4. 2022.

 

  • 2) Vytisknout a vyplnit evidenční list (ke stažení na webových stránkách školy)

 

  • 3) Vyčkat na odpovědní e-mail (po ukončení elektr. zápisu a po jeho zpracování, ve kterém vám bude sdělen doporučený čas fyzického zápisu).

 

  • 4) Osobně se dostavit  4. 5. — 5. 5. 2022 v určené době s formuláři a originály dokladů:

              - občanský průkaz rodiče

              - rodný list dítěte

              - případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti

              - pro cizince povolení k trvalému pobytu po dobu delší než 90 dní, pas dítěte

              - vyplněný ,,Evidenční list dítěte“ – vytištěný oboustranně na jeden list papíru, potvrzený od lékaře

             - vyplněné a podepsané "Přidělení registračního čísla" – je potřeba si vytisknout a oba rodiče podepsat

             - vyplněná a podepsaná ,,Žádost o přijetí dítěte“ – je třeba vyplnit, vytisknout a jeden rodič podepsat

             - v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

  

Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 11. 5. 2022. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.


K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 a to 8. 6. 2022 v době od 9.00 –  do 12. 00 a od 13.00 -  do 16.00 v MŠ, Praha 10, Trhanovské náměstí 7, Praha 10, 102 00

 

Зарахувати до дитячого садка в період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року 8. 6. 2022 з 9.00 –  по 12. 00  а  13. 00 по 16.00 в MŠ, Praha 10, Trhanovské náměstí 7 , Прага 10, 102 00


 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Trhanovské náměstí 7, pro školní rok 2022 / 2023:

 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. roku do 31. 8. daného roku,

    až do doby zahájení povinné školní docházky. 

2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku,

    podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku,

    podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2022),

     podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

O přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše), sestupně do naplnění kapacity školy.

 


Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2022 / 2023 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku,

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky,

je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti,

kterým bude 5 let před 1. 9. 2022.

 

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

- pravidelná denní docházka

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

 

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2022 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

 

3) Individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2022 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno,

   důvody individuálního vzdělávání

- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠV případě individuálních dotazů se obraťte na e-mail : ms.trhanak@seznam.cz

                                                       

Jana Nejedlová

ředitelka školy

 


ZÁPIS DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 

Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně.

 

K zápisu 4. 5. — 5. 5. 2022 s sebou potřebujete navíc:

  • zprávu příp. diagnózu pro účely vzdělávání k zařazení do speciální třídy od logopeda, příp. zprávu od foniatra,

          neurologa, psychologa, event. jiného odborníka (pokud máte)

 

Pokud nebudete při zápisu mít odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat

do mateřské školy do 11.5.2022. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

 


ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ (viz §20 Školského zákona):


Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně.

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám stejný jako občané ČR.

Občané ostatních zemí mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup k předškolnímu vzdělávání, pokud mají

 právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území

České republiky za účelem výzkumu, azylanty,  osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Pro přijetí do školy jsou zákonní zástupci dítěte povinni řediteli školy prokázat nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.