MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 10, TRHANOVSKÉ NÁMĚSTÍ 7

TRHANOVSKÉ NÁMĚSTÍ 441/7

PRAHA 10, HOSTIVAŘ, 102 00

 

Ředitelka mateřské školy Trhanovské náměstí 7, Praha 10 rozhodla v souladu s ustanovením   § 34, odst. 3-6 a § 165 odst. 2, písm. b) Školského zákona č.561/2004 Sb. ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

 


Přijaté děti podle registračního čísla:

122                055                  013                  059             057

108                056                  011                  071             116

002                121                  101                  019             005

076                103                  050                  115             112

119                009                  096                  063             099

080                069                  003                  092             046

106                020                  004                  105             007

025

 

Rozhodnutí o přijetí si vyzvedněte na informační schůzce 10. 6. 2020 v 16.30 hod., která se uskuteční  na školní zahradě.

Žádám vás, přijďte bez dětí a pouze jeden zástupce. Prosím vás o dodržení aktuálních bezpečnostních opatření. Schůzky se smějí zúčastnit osoby, které nemají příznaky Covid 19, nemají nařízenou karanténu a v posledních 14 dnech se ani s takovými osobami nesetkali.

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně do vlastních rukou.

 


 

Vzhledem k aktuální situaci se den otevřených dveří ruší.Rodičům, kteří se podrobněji chtějí seznámit s naší MŠ, nabídneme do 31. 3. 2020  na webových stránkách prezentaci naší školy , kde se mohou seznámit s prostorem a činností naší MŠ.

                                                                                               

PREZENTACE ŠKOLY ZDE

 


ŘÁDNÝ ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Změny organizace zápisu

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva (koronavir a onemocněním COVID-19), v souladu s doporučením MŠMT a zřizovatele MČ Praha 15 se ředitelství MŠ Trhanovské náměstí 7, zastoupené Janou Nejedlovou, ředitelkou školy, rozhodlo upřednostnit zápis do MŠ OSOBNÍM PODÁNÍM BEZ ÚČASTI DĚTÍ s dodržením přísných hygienických a organizačních pravidel, z důvodu okamžitého vyřízení nesrovnalostí, dotazů a individuálních doplnění. V případě jiného způsobu podání je možné využít vzdálenou komunikaci, ale pokud nebude podání kompletní nebo bude chybné, musí být správní řízení zastaveno a budete vyzváni k doplnění

Podání je možné učinit v daném termínu i dalšími způsoby podle §37 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád (do datové schránky, mailem pouze s certifikovaným elektronickým podpisem, doporučeně poštou). Dřívější podání není možné.

 

Zápis proběhne ve dnech úterý 5. 5. a středu 6. 5.2020 v časech od 8.00 -12.00 a 13.00 – 17.00 v objektu MŠ Trhanovské náměstí 7, Praha 10, 10200.

Zabezpečení osobního podání žádosti:

 • Zákonný zástupce si na základě námi zaslaného e-mailu po elektronické registraci zarezervuje přesný čas a ten je nutné přesně dodržet, aby byla zajištěna individuální přítomnost.
 • Podávat žádost bude pouze jeden zákonný zástupce a bez dítěte.
 • Podání proběhne na zahradě školy  ( přístup bude označen).
 • Návštěvníky žádáme o zachování povinných ochranných opatření, příp. budou k dispozici na místě.

Prostory školy i zahrady jsou odborně desinfikovány, zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pomůckami a desinfekce bude prováděna během zápisu také průběžně.

K zápisu nezapomeňte přinést:

 • Váš občanský průkaz

 • Rodný list dítěte

 • Evidenční list dítěte -  vytištěný oboustranně na jeden list papíru

 • Očkovací průkaz (originál)

 • Vyplněné a podepsané prohlášení

 • Pro cizince povolení k trvalému pobytu po dobu delší než 90 dní, pas dítěte

 • Pro děti se spec. vzděl. potřebami vyjádření SPC, PPP a odborné zprávy

 • Vyplněné a podepsané „Přidělení reg. čísla“ je třeba si vytisknout a oba rodiče podepsat.

 • Vyplněná a podepsaná „Žádost o přijetí dítěte“ je třeba vyplnit, vytisknout a jeden rodič podepsat.

 •  Příp. další doklady (doporučení lékaře, rozvod, nájemní smlouva atd.)

 

Všechny formuláře jsou ke stažení  na webových stránkách školy zde:

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

PŘIDĚLENÍ REG. ČÍSLA A SOUHLASY

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI

 

a)    Pokud pediatr vše vyplnil na evidenčním listu dítěte a dal potvrzení o zdravotním stavu a očkování, je vše v pořádku.

b)    Pediatr ze závažného důvodu nemůže vyplnit evidenční list a dát potvrzení o zdravotním stavu dítěte a očkování – v tomto případě doložíte vyplněným čestným prohlášením.

 

V případě individuálních dotazů a potřeby jiného způsobu podání povinné dokumentace, se neváhejte obrátit na e-mail: ms.trhanak@seznam.cz

 

Zveřejnění výsledků zápisu:
Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, na webových stránkách školy a na venkovní vývěsce u  hlavního vchodu školy počínaje dnem 29.5.2020.

V červnu informační schůzka pro rodiče přijatých dětí. Přijetí písemně vystavujeme pouze na vyžádání. Nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno poštou.

Spádová oblast je MČ Praha 15 a platí pro děti s trvalým bydlištěm Praha 15 (Hostivař a Horní Měcholupy).

 


ZÁPIS DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně. Doporučujeme se sejít před zápisem, navzájem se seznámit a domluvit podmínky, jaké bude vaše dítě potřebovat. Řešit situaci až v září může přinášet komplikace především pro vaše dítě.

K zápisu 5. 5. – 6. 5. 2020 s sebou potřebujete navíc:

 • zprávu příp. diagnózu pro účely vzdělávání od logopeda, příp. zprávu od foniatra, neurologa, psychologa, event. jiného odborníka (pokud máte)
 • předběžné vyjádření ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna – PPP nebo speciálně pedagogické centrum – SPC), kompletní doporučení s podpůrnými opatřeními lze dodat až po přijetí.
 •  pokud víte, že vaše dítě potřebuje pedagogického asistenta nebo speciální pomůcky či podmínky, je nutné to uvést nejpozději při zápisu. Pokud nebudete při zápisu mít odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do mateřské školy do 12. 5. 2020. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

 


ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ (viz §20 Školského zákona):

Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně.

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám stejný jako občané ČR.

Občané ostatních zemí mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup k předškolnímu vzdělávání, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Pro přijetí do školy jsou zákonní zástupci dítěte povinni řediteli školy prokázat nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu

 


Elektronický před zápis dětí: Dne 6. 4. 2020 začíná elektronický před zápis dětí.

 

Od 6. 4. do 9. 4. 2020 vyplňte elektronický formulář Odkaz k on-line zápisu https://forms.gle/geybrbqagPv8hgUA9 

 

Poté vám přijde automatická odpověď. Asi do 14 dní el. registrace dostanete mail s formuláři k zápisu a nabídku rezervace času k zápisu.

 

Na webových stránkách bude ke stažení Evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne potvrzení na samostatném listu!). 

Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit formulář online (žádost o přijetí), jsou žádosti v papírové podobě připravené  v budově MŠ 7.4. a 16.4.2020 v čase 9-12.

 

Formuláře ke stažení:

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

PŘIDĚLENÍ REG. ČÍSLA A SOUHLASY

 
 

 

Základní kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021

 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ
Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení
povinné školní docházky.


2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do
31.8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších
po nejmladší.


3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do
31.8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších
po nejmladší.


4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do
konce daného kalendářního roku (do 31.12.2020), podle data narození od nejstarších
po nejmladší.


5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do
naplnění volné kapacity školy.

Spádová oblast je MČ Praha 15 a platí pro děti s trvalým bydlištěm Praha 15 (Hostivař a Horní Měcholupy)