MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 10, TRHANOVSKÉ NÁMĚSTÍ 7

 


 


Den otevřených dveří

Online – http://www.mstrhanak.cz/virtualni-prohlidka

 

V případě zájmu o prohlídku školy se domluvte na individuální prohlídce prostřednictvím emailu: ms.trhanak@seznam.cz


INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Vážení rodiče,

pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

 

Od 3. 4. do 6. 4. 2023 probíhá elektronická registrace dětí do naší Mateřské školy.

 

Odkaz k on-line zápisu ZDE: ­­­­­­­­ https://forms.gle/…UA9 

 

Automatická odpověď vám přijde do 14 dní po ukončení el. registrace s nabídkou rezervace času zápisu. Pro ty rodiče, kteří nemají možnost vyplnit formuláře online, jsou v papírové podobě připravené  v budově školy od 3. 4. – 14. 4. 2023 v čase 8.00-14.00 hodin.

 

Formuláře jsou ke stažení i na webových stránkách školy.

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

PŘIDĚLENÍ REG. ČÍSLA A SOUHLASY

 

ŽÁDOST O ZASTAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Zápis proběhne dne 3. 5. a 4. 5. 2023 v budově Mateřské školy, Trhanovské náměstí 7, Praha 10 v časech od 8.30 – 12. 00 a 13. 00- 17. 00 hodin i pro nové detašované pracoviště v ZŠ Hostivař. Plánované otevření 1. 9. 2023

 

Vyplněný evidenční list odevzdáte osobně v den zápisu 3. 5. a 4. 5. 2023  v budově Mateřské školy, Trhanovské náměstí 7, Praha 10, kdy vám bude přiděleno registrační číslo. Rodiče předloží OP, případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti a rodný list dítěte.

 

Dřívější podání není možné. Pozdější náhradní termín bude 11. 5. 2023 v 13 – 16h. v ředitelně školy a je možné si ho domluvit pouze ze závažných důvodů nejpozději do 28. 4. 2023.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovní vývěsce Mateřské školy, Trhanovské náměstí 7, Praha 10. dne 26. 5. 2023.

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

Spádová oblast je MČ Praha 15 a platí pro děti s trvalým bydlištěm Praha 15 (Hostivař a Horní Měcholupy).

 

Souhrnný postup

1) 3. 4. - 6. 4. 2023 vyplnit elektronickou žádost o přijetí - aktivní odkaz bude na stránkách školy od 3. 4. 2023

2) Vytisknout a vyplnit evidenční list (ke stažení na webových stránkách školy)

3) Vyčkat na odpovědní e-mail (po ukončení elektr. zápisu a po jeho zpracování, ve kterém vám bude sdělen doporučený čas fyzického zápisu. )

 

4) Osobně se dostavit  3. 5. a 4. 5. 2023 v určené době s formuláři a originály dokladů:

- občanský průkaz rodiče

- rodný list dítěte

- případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti

- pro cizince povolení k trvalému pobytu po dobu delší než 90 dní, pas dítěte

- vyplněný ,,Evidenční list dítěte“ – vytištěný oboustranně na jeden list papíru, potvrzený od lékaře

- vyplněné a podepsané "Přidělení registračního čísla" – je potřeba si vytisknout a oba rodiče podepsat

- vyplněná a podepsaná ,,Žádost o přijetí dítěte“ – je třeba vyplnit, vytisknout a jeden rodič podepsat

- v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 11. 5. 2023. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

 


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Trhanovské náměstí 7, pro školní rok 2023 / 2024:

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. roku do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky. 

 

2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

 

3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

 

4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2023), podle data narození od nejstarších po nejmladší.


Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2023 /2024 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku

věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2023.

 

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

- pravidelná denní docházka

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠ, zahraniční škola, individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2023 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2023 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠV případě individuálních dotazů se obraťte na e-mail : ms.trhanak@seznam.cz

Jana Nejedlová

ředitelka školy


ZÁPIS DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně.

K zápisu 3. 5. a 4. 5. 2023 s sebou potřebujete navíc:

  • zprávu příp. diagnózu pro účely vzdělávání k zařazení do speciální třídy od logopeda, příp. zprávu od foniatra, neurologa, psychologa, event. jiného odborníka (pokud máte)

Pokud nebudete při zápisu mít odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do mateřské školy do 12. 5. 2023. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.


ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ (viz §20 Školského zákona):
Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně.

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám stejný jako občané ČR.

Občané ostatních zemí mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup k předškolnímu vzdělávání, pokud mají právo pobytu

na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Pro přijetí do školy jsou zákonní zástupci dítěte povinni řediteli školy prokázat nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.