Nástěnka třídy Žirafy


Vítejte na nástěnce žiraf.Co náš čeká v květnu: TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE

Podtémata:

  • Já a moje rodina – maminky mají svátek (2.5. - 6.5.2022)

Vyprávíme o své mamince/tatínkovi, kde bydlíme - ulice, č.p. město, námětová hra na domácí a opravářské práce, tvoříme přání, dáreček - kombinovaná výtvarná technika, seznamujeme se se vztahy v rodině - matka - dítě, matka - babička, matka - sestra, bratr, zpěv písně a tanec s šátky, hra - nářadí, nádobí - procvičení zrakové paměti.

  • Čím budu, až vyrostu (9.5. - 13.5.2022)

Diskuze s dětmi o povoláních, jaké znají, co dělají moje rodiče, čím bych chtěl být, čteme si hádanky na téma povolání a také zkoušíme pantomimu různých profesí, jemná motorika - přišívání knoflíků, kooperace dětí – na koberci vytvoříme kruhy několik dortů a ozdobujeme je netradičními materiály podle fantazie dětí, námětová hra - řidič, práce s interaktivní tabulí.

Téma: CO SE DĚJE V TRÁVĚ

  • Ze života hmyzu (16.5. - 20.5.2022)

Děti jsou seznamovány s druhy květin, hmyzu a malých živočichů, význam hmyzu pro přírodu a lidi, pozorujeme rostliny, hmyz lupou nebo mikroskopem, práce s knihou - encyklopedie, podle obrázku kreslíme hmyz, tvoříme z temperových barev rozkvetlou louku, CD - improvizace, pohybová hra - šnek, mravenec - pojem pomalý, rychlý.

  • Poklady louky – Včelí medvídci (23. 5. – 27. 5.2022)

Pouštíme si úvodní pohádku, zjišťujeme, jaký je význam včel pro člověka a přírodu, co znamená pilný jako včela, seznamujeme se s životem včely, kdo jsou včelí příbuzní - porovnávání velikostí, stavba včelího domečku - kooperace dětí, pohybové hry na květiny a včely - barvy, tvary, třídíme a skládáme, zpěv písně a rytmické říkanky, dramatizace pohádky.


duben

 

SVÁTKY JARA

týdenní témata:

Něco ťuklo, vejce puklo – hody, hody

lidové tradice na Velikonoce,  barvíme vajíčka, pleteme pomlázky, příprava výzdoby na velikonoce, samostatná recitace říkanky, malujeme dle návodu nebo vlastní fantazie, snažíme se dodržet pokyny

 

Pašijový týden

Seznámíme se s tradicemi a lidovými zvyky, které jsou s těmito jarními svátky spojeny - Pašijový týden, proč v kostele přestaly zvonit zvony, „ odletěly “ do Říma. Zdobení papírových vajec , pranostiky,

 

Kniha je můj kamarád

učíme se zacházet s knihou, také se učíme znát koloběh výroby knihy, seznamujeme se s literaturou a jejími žánry, kdo je autor, Kniha je můj kamarád - seznámíme se s různými druhy knih, poznáváme knihy pro děti. Naučíme se ke knize chovat šetrně. Poznáme pohádku podle charakteristické postavy, rozpoznáváme dobro od zla.

učíme se správně artikulovat, recitujeme básně, dokážeme převyprávět děj z obrázků i z paměti, učíme se jak se starat o knihu a kam patří.

 

Svátek čarodějnic

Přicházíme do školky v převleku čarodějnic a čarodějů, seznamujeme se s tradicí - Pálení čarodějnic, práce s knihou - pohádky, jazyková činnost, tvořivé vyrábění, společné tvoření, seznamování s jedovatými a léčivými rostlinami, pokusy,…

 


 

březen

JARO PŘIŠLO K NÁM

týdenní témata:

 

Masopustní veselí

Seznamujeme se s tradicemi masopustu: proč vznikla, proč se dodržuje nebo ne. Karneval v maskách.  Porovnáváme málo x hodně,  vlastnosti předmětů, zpěv písně s nástroji, zapamatování jednoduchých tanečních kroků – změna poloh při zpěvu, cvičení se slovním doprovodem - koblížky, dramatizace básničky, co do řady nepatří, třídíme sladké x nesladké, hra s písmenem, počítání koláčků - předmatematické představy.

 

Putování vodní kapky – koloběh vody

 hovoříme o vlastnostech vody, posloucháme skladbu Vltava - působení hudby na výtvarný projev,  naučná pohádka: Putování s kapičkou, děláme pokusy s vodou, diskuze o řekách, potocích, rybnících, jezerech, mořích, seznámení s živočichy, kteří žijí ve vodě.  čistíme špinavou vodu několika způsoby, hovoříme o ochraně vodstva o důležitosti vody na naší planetě

 

Voda kolem nás – u rybníka

Seznamujeme se se světem kolem nás, život ve sladké vodě a kolem něj ( rostliny, živočichové)

‣ uvědomíme si sounáležitost s živou přírodou - rozhovory nad obrázky, pojmenování , pantomima – napodobování zvuků, činnosti podporující tvořivost a fantazii, básně a hádanky , napodobování a poslech zvuků.

 

Odemykání jara 

rozvíjíme a užíváme všech smyslů k vnímání vůní a barev v okolní přírodě, práce s knihou - encyklopedie, seznamujeme se s druhy květin, pozorujeme proměny v přírodě na vycházkách, rozvoj sluchového vnímání - poslech zpěvu ptáků, motivační pohádka, jarní výzdoba školy. Pozorujeme přírodu kolem nás, souvislosti mezi živou a neživou přírodou, uvědomujeme si proměnlivost a nestálost přírody.

 

jarní hrátky ze zahrádky

seznamování s mláďaty a svátek  jara na statku .objasňujeme si význam tradice vynášení Morany, zpěv písní a říkadel, tanců, oslavujeme příchod jara, pracujeme s velkým množstvím materiálu, jarní výzdoba školy, pozorujeme proměny v přírodě na vycházkách, rozvoj sluchového vnímání - poslech zpěvu ptáků, motivační pohádka.


Co náš čeká v únoru: LIDSKÉ TĚLO

Podtémata:

  • Naše zdraví – Zdraví a vitamíny

Prevence před nemocemi, hygiena, co jsou nemoci, co nebo kdo je způsobuje, jak bojovat s nemocemi, pohybové hry - honičky s říkankou, upevňování pojmu zdraví a lidské tělo, druhy vitamínů a kde je najdeme, posloucháme příběh o vitamínu, nácvik básně, grafomotorika - prstové cvičení.

  • Naše zdraví – Lidské tělo

Základní pojmy o těle, seznámení s lidským tělem a  funkcemi některých orgánů seznamujeme se s péčí o zubní zdraví, diskuze na téma zuby a péče o ně, jak zub x zuby co mají kaz, třídění potravin - dobré – špatné. Výtvarné a pracovní činnosti společný projekt.

  • Kouzelný svět smyslů — Příroda kolem nás

Pozorujeme přírodu kolem nás, souvislosti mezi živou a neživou přírodou, uvědomujeme si proměnlivost a nestálost přírody, vycházky v okolí školy, diskuze s dětmi o aktivní ochraně přírody, učíme se o významu čistoty vod a ovzduší pro život, pracujeme s velkým množstvím materiálu, zapojujeme fantazii, pracovní listy s tématem příroda – Země.

  • Kouzelný svět smyslů

Seznamujeme se s tématem lidské tělo, posloucháme motivační pohádku, následují říkanky, smyslové a pohybové hry na lidské tělo, učíme se pojmenovávat části lidského těla, práce s knihou, pohybová hra: Hlava, ramena, kolena, palce, zjišťujeme, v čem jsme odlišní, v čem jsme stejní, zkoušíme všechny naše smysly.

 


 


 

Zrušení plánované depistáže školní zralosti v  MŠ.

 
Vyjádření PPP pro Prahu 15:
 
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vedení PPP pro Prahu 10 rozhodlo o zrušení depistáží školních zralostí ve všech spádových MŠ.

 

Tímto se  domluvené termíny v MŠ ruší.

Během března, dubna, května budou probíhat individuální vyšetření školní zralosti v PPP, prosím o informování zákonných zástupců,

aby se v případě zájmu objednávali přes tento formulář:

https://www.ppp10.eu/rozdeleni-skol/materske-skoly/kontaktni-formular-materske-skoly,  na jehož podkladě bude stanoven termín návštěvy.

V MŠ si rodiče vyžádají u třídních učitelek Vyjádření MŠ k úrovni školní připravenosti k objednaným dětem, které jsme jim zaslali,

abychom mohli lépe posoudit, zdali je odklad vhodný, či ne a donesou nám je v papírové verzi na objednaný termín.

 

Děkuji Vám za pochopení.

Mgr. Kateřina Rubešová

Psycholožka PPP 10

Jabloňová 3141/30a, Praha 10

 


VÁŽENÍ RODIČE,

MILÉ DĚTI,

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE

                                                      P.UČ. KATKA, LINDA A RENATA


Logopedická depistáž


Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že v jednotlivých třídách naší MŠ budete mít možnost využít  logopedickou depistáž. Jedná se o orientační vyšetření vhodné pro všechny děti mateřské školy. Toto vyšetření je zaměřené například na narušenou komunikační schopnost, na celkový psychomotorický vývoj dítěte a jiné prvky vývoje dítěte. Vyšetření bude probíhat v dopoledních hodinách dne 20. 12. 2021, v průběhu vzdělávacího procesu. Po vyhodnocení orientačního vyšetření Vás bude informovat o situaci Vašeho dítěte přímo paní Mgr. Veronika Hoffmanová (klinický logoped, DiLoKo s.r.o.), případně Vám doporučí následnou péči a postupy. 

 

Depistáž je pro děti mateřské školy hrazena rodiči. Cena za dítě je 100 Kč.

 

Pro provedení vyšetření je nutný písemný souhlas rodičů, z tohoto důvodu bude orientační vyšetření probíhat pouze u nahlášených dětí.  

Hlásit se můžete přímo u paní učitelek ve vašich třídách prostřednictvím třídních emailů nebo osobně.

 Nejpozdější termín pro přihlášení je 3. 12. 2021, následně Vám paní učitelky předají k vyplnění potřebné souhlasy rodičů a informace o platbě.

 

                                  Jana Nejedlová

                                ředitelka školky


ZMĚNA TERMÍNU - ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ

V TÝDNU OD 29. 11. – DO 3. 12. 2021 BUDE U NÁS V MŠ PROBÍHAT ČERTOVSKÝ TÝDEN PLNÝ ZAJÍMAVÝCH AKTIVIT, KTERÝ ZAKONČÍME  V PÁTEK 3. 12. 2021 ČERTOVSKÝM REJDĚNÍM V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH.

 

V pátek 3. 12. 2021 v dopoledních hodinách proběhne v naší mateřské škole ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ S NADÍLKOU.

V tento den přijdou všechny děti v maskách čertíků a společně si užijeme rejdění, které ukončíme andělskou nadílkou.

Paní kuchařky nám připraví čertovský jídelníček plný překvapení.

Těšíme se na čertíky – kolektiv MŠ