Nástěnka třídy Žirafy


Vítejte na nástěnce žiraf.


 

Co náš čeká v září: 

Pojď si hrát - adaptace

vítáme se po prázdninách, seznamujeme se, představujeme se, poznáváme se. Přivítáme nové děti, seznámíme se s novými kamarády. Seznamujeme se s režimem v MŠ. Naučíme se chovat bezpečně v kolektivu třídy, seznámíme se s prostředím MŠ, jejími zaměstnanci: umíme se orientovat v prostředí třídy, budovy, zahrady a areálu celé Mš.

 

Já a moji kamarádi – naše pravidla

Seznamujeme se s prostředím Mš, třídy i zahrady. Seznamujeme se s pravily naší třídy. Učíme se bezpečně chovat v kolektivu. Hrajeme seznamovací hry, názvy hraček. Učíme se pěknému a ohleduplnému chování, správné návyky během celého dne, úklid  hraček a věcí.

 

Školka plná pohody – my v žirafách

Orientace v Mš, znát své místo a značku i jméno a  značku, kamarády sebeobsluha, kdo jsme a jaké je mé místo ve třídě. Upevňování pravidel třídy, (naše třídní pravidla, která jsme společně vytvořili), správné návyky během dne, metr žirafy – co děláme během dne, dny v týdnu. Kdy slavím narozeniny? Seznámení s ročními obdobími a měsíci (charakteristické znaky) – náš kalendář žiraf.. Znám své jméno a umím se podepsat – správný úchop tužky. Připravuje se na zahradní slavnost k začátku školního roku.

 

15.9. 15:30 Zahradní slavnost – Hrátky se zvířátky      Katka a Gábina      Rodiče + děti všech tříd    Školní zahrada


co nás čeká v říjnu:

 

Vítej, podzime

Seznamujeme se s pohádkami, rozpoznáváme dobro a zlo, rozvoj jazykových a řečových dovedností, dramatizujeme pohádku - učení prožitkem, pohybová hra - orientace v prostoru, komunikace s kamarády, provádíme hudebně pohybovou činnost - poslech CD, zpěv písničky, pracujeme s knihou - dovednost vyprávět děj dle postoupnosti - rozvoj paměti.

 

Vítej, podzime-Babí léto

vnímání různých tvarů a barev, charakteristické znaky, změny v přírodě, pojmy malý – větší. Porovnávání, seznamujeme se s barevnými  proměnami v přírodě s pavoučkem Poutníčkem, všímáme si rozdílů. Písnička  Jaro, léto, podzim, zima

 

podzimní sklizeň-  Ovoce

Seznamujeme se změnami a proměnami v přírodě na podzim v zahradě. Umět pojmenovat některé druhy ovoce, barvy a velikosti. Hrajeme pohybové hry na rozvoj pohybové koordinace a vzájemné komunikace  a spolupráce, rozvoj sluchového vnímání, četba tématické pohádky. Kreativní výtvarné činnosti

 

Podzimní sklizeň- zelenina

Seznamuje se s některými druhy zeleniny, rozlišování r druhů zeleniny, porovnávání a poznávání  smysly, počítání, třídění, vytleskávání slov, co roste v zemi, co nad zemí, seznámení s lidskou prací a její důležitostí. Připravujeme se na bramborohraní. Hry na hudební nástroje + písnička Lečo

 

12.10. 15:30 Bramboriáda -Akce školy       Rodiče + děti ze Žiraf  Školní zahrada

10.-21.10.  Drakiáda – výroba draků dětí a rodičů Akce školy   Rodiče + děti tvoří doma – draka přinesou do MŠ      Příslušné třídy

Co se děje v lese – Plody podzimu

Pozorujeme další změny v přírodě, hovoříme o plodech podzimu, pracujeme s předmatematickými představami - pojmy nejmenší, menší, větší, největší, počítáme do deseti, zapojujeme svou fantazii a tvoříme skřítky „Podzimníčky“, hrajeme pohybové hry s padákem. Učíme se rozpoznávat některé druhy stromů. Tvořivé hry s plody podzimu - koordinace oko ruka

 

S větrem o závod - léta do oblak

posílení prosociálních citů, komunikace a kooperace mezi dětmi, rozvoj sounáležitosti se skupinou (společný výtvor - drak), pohádkové putování.

Hádanky a básně s tématem drak, slova  v souvislosti se slovem  drak (papírový x pohádkový),  pojmy - hodný, zlý, velký, malý, hranatý. společně se učíme označovat přírodní jevy, změny v počasí, vytváříme povědomí  o rozmanitostech a neustálých proměnách.

 

 

  

                                                                                          

                                                                    Přejeme všem dětem ze žirafek a jejich rodičům krásné prázdniny.

                                                                                    Plno nezapomenutelných zážitků a letní pohodu!

                                                                                                             Jana, Katka a Linda