Nástěnka třídy Žirafy


Předmět: Přijímací zkoušky do ZUŠ Hostivař pro školní rok 2022-23 / Pozvání na festival Petrovické jaro a absolventské koncerty

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o možnosti studia Vašich dětí na umělecké škole ZUŠ Hostivař.

Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 25., 30. a 31. května 2023 (14:00-18:00). Tyto zkoušky jsou určeny pro děti ve věku 5ti a 6ti let (k 1. 9. 2023).

Ve škole se vyučuje hudbě, tanci, divadlu a výtvarnému umění. Bližší informace a on-line přihlášku ke zkoušce najdete na stránkách www.zus-hostivar.cz .

Rovněž nám dovolte pozvat Vás a Vaše děti na festival Petrovické jaro, který pořádáme ve spolupráci s MČ Praha – Petrovice. Na čtyřech koncertech budete mít možnost poslechnout si žáky naší ZUŠ a i profesionální umělce a tělesa. Také jste srdečně zváni na vystoupení našich letošních absolventů.

Těšíme se na Vás

ZUŠ Hostivař
 

 


 

co nás čeká v květnu:

Já a moje rodina – maminky mají svátek

vyprávíme o své mamince/tatínkovi, kde bydlíme - ulice, č.p. město, námětová hra na domácí a opravářské práce, tvoříme přání, dáreček - kombinovaná výtvarná technika. Umět pojmenovat členy rodiny. zpěv písní, tanečky, básně s pohybem.  procvičení zrakové paměti

 

Čím budu, až vyrostu ?

Diskuze s dětmi o povoláních, jaké znají, co dělají moje rodiče, čím bych chtěl být, čteme si hádanky na téma povolání a také zkoušíme pantomimu různých profesí, jemná motorika - přišívání knoflíků, kooperace dětí – na koberci vytvoříme kruhy několik dortů a ozdobujeme je netradičními materiály podle fantazie dětí, námětová hra - řidič, práce s interaktivní tabulí.

Ze života hmyzu

 děti jsou seznamovány s druhy květin, hmyzu a malých živočichů, význam hmyzu pro přírodu a lidi, pozorujeme rostliny,  hmyz lupou nebo mikroskopem, práce s knihou - encyklopedie, podle obrázku kreslíme hmyz, tvoříme z temperových barev rozkvetlou louku, CD - improvizace, pohybová hra - šnek, mravenec - pojem pomalý, rychlý

 

Poklady louky- Včelí medvídci

Pouštíme si úvodní pohádku, zjišťujeme, jaký je význam včel pro člověka a přírodu, co znamená pilný jako včela, seznamujeme se s životem včely, kdo jsou včelí příbuzní - porovnávání velikostí, stavba včelího domečku - kooperace dětí, pohybové hry na květiny a včely - barvy, tvary, třídíme a skládáme, zpěv písně a rytmické říkanky, dramatizace pohádky.


 

Návštěva 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 30. 3. 2023 v dopoledních hodinách předškoláci ze třídy Žirafek  a Tučňáků  navštíví   Základní školu Praha 10 – Hostivař,  Kozinova 1000, Praha 10,  102 00.

Prosíme, dejte dětem s sebou batůžek, malé pití a vhodné oblečení.

 

Vážení rodiče,

náhradní termín testů školní zralosti v MŠ je naplánován na pondělí 13. 3. 2023 od 9. hodin.


co nás čeká v dubnu:

Něco ťuklo, vejce puklo – hody, hody

lidové tradice na Velikonoce,  barvíme vajíčka, pleteme pomlázky, příprava výzdoby na velikonoce, samostatná recitace říkanky, malujeme dle návodu nebo vlastní fantazie, snažíme se dodržet pokyny

 

Velikonoční zvyky a tradice -Pašijový týden

Seznámíme se s tradicemi a lidovými zvyky, které jsou s těmito jarními svátky spojeny - Pašijový týden, proč v kostele přestaly zvonit zvony, „ odletěly “ do Říma. Zdobení papírových vajec , pranostiky,

Kniha je můj kamarád

učíme se zacházet s knihou, Kniha je můj kamarád - seznámíme se s různými druhy knih, poznáváme knihy pro děti. Naučíme se ke knize chovat šetrně. Poznáme pohádku podle charakteristické postavy, rozpoznáváme dobro od zla.

učíme se správně artikulovat, recitujeme básně, dokážeme převyprávět děj z obrázků i z paměti, učíme se jak se starat o knihu a kam patří.

 

Den země

Pozorujeme přírodu kolem nás, souvislosti mezi živou a neživou přírodou, uvědomujeme si proměnlivost a nestálost přírody, vycházky v okolí školy, diskuze s dětmi o aktivní ochraně přírody, učíme se o významu čistoty vod a ovzduší pro život, pracujeme s velkým množstvím materiálu, zapojujeme fantazii, pracovní listy s tématem příroda – Země.

 

Svátek čarodějnic

Přicházíme do školky v převleku čarodějnic a čarodějů, seznamujeme se s tradicí - Pálení čarodějnic, práce s knihou - pohádky, jazyková činnost, tvořivé vyrábění, společné tvoření, seznamování s jedovatými a léčivými rostlinami, pokusy,…


co nás čeká v březnu:

Masopustní veselí

Seznamujeme se s tradicemi masopustu: proč vznikla, proč se dodržuje nebo ne. Karneval v maskách.  Porovnáváme málo x hodně,  vlastnosti předmětů, zpěv písně s nástroji, zapamatování jednoduchých tanečních kroků – změna poloh při zpěvu, cvičení se slovním doprovodem - koblížky, dramatizace básničky, co do řady nepatří, třídíme, přiřazujeme, hra s písmenem, počítání koláčků - předmatematické představy.

 

Putování vodní kapky – koloběh vody

 hovoříme o vlastnostech vody, posloucháme skladbu Vltava - působení hudby na výtvarný projev,  naučná pohádka: Putování s kapičkou, děláme pokusy s vodou, diskuze o řekách, potocích, rybnících, jezerech, mořích, seznámení s živočichy, kteří žijí ve vodě.  čistíme špinavou vodu několika způsoby, hovoříme o ochraně vodstva o důležitosti vody na naší planetě

 

Voda kolem nás – u rybníka

Seznamujeme se se světem kolem nás, život ve sladké vodě a okolí – Vodníkova říše- rostliny, živočichové, uvědomíme si sounáležitost s živou přírodou - rozhovory nad obrázky, pojmenování , pantomima – napodobování zvuků, činnosti podporující tvořivost a fantazii, básně a hádanky , napodobování a poslech zvuků.

 

Odemykání jara 

rozvíjíme a užíváme všech smyslů k vnímání vůní a barev v okolní přírodě, práce s knihou - encyklopedie, seznamujeme se s druhy květin, pozorujeme proměny v přírodě na vycházkách, rozvoj sluchového vnímání jarní výzdoba školy. Pozorujeme přírodu kolem nás, souvislosti mezi živou a neživou přírodou, uvědomujeme si proměnlivost a nestálost přírody.

 

jarní hrátky ze zahrádky

seznamování s mláďaty a svátek  jara na statku .objasňujeme si význam tradice vynášení Morany, zpěv písní a říkadel, tanců, oslavujeme příchod jara, pracujeme s velkým množstvím materiálu, pozorujeme proměny v přírodě na vycházkách, rozvoj sluchového vnímání - poslech zpěvu ptáků, motivační pohádka.

 co nás čeká v únoru:

LIDSKÉ TĚLO

Moje tělo– Zdraví a vitamíny

Prevence před nemocemi, hygiena, co jsou nemoci, co nebo kdo je způsobuje, jak bojovat s nemocemi, pohybové hry - honičky s říkankou, upevňování pojmu zdraví a lidské tělo, druhy vitamínů a kde je najdeme, posloucháme příběh o vitamínu, nácvik básně, grafomotorika - prstové cvičení.

 

Naše zdraví – lidské tělo

 základní pojmy o těle, seznámení s lidským tělem a  funkcemi některých orgánů seznamujeme se s péčí o zubní zdraví, diskuze na téma zuby a péče o ně, třídění potravin - dobré – špatné. Výtvarné a pracovní činnosti společný projekt

Kouzelný svět smyslů – pět kamarádů

 seznamujeme se s lidskými smysly. Motivační pohádka pět kamarádů. Říkanky, smyslové a pohybové hry na lidské tělo, práce s knihou, pohybová hra: Hlava, ramena, kolena, palce, zjišťujeme, v čem jsme odlišní, v čem jsme stejní, zkoumáme naše smysly

 


Depistáže školní zralosti – předškoláci

Vážení rodiče,

v pondělí 20. 2. 2023 od 8. 30 hodin se uskuteční v MŠ depistáž školní zralosti pro předškoláky. Vyšetření zajistí Mgr. Kateřina Benešová, Pedagogicky psychologická poradna pro Prahu 3  a 10.

Zájem o depistáž nahlaste třídním paní učitelkám do pátku 3. 2. 2023.

Vyšetření v MŠ bude provedeno pouze s Vaším souhlasem.

Formulář je připraven  k vyzvednutí ve třídách.

Děti, které mají v letošním školním roce odklad školní docházky, se depistáže již neúčastní.

 


Vítejte na nástěnce žiraf.


Návštěva 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,

v úterý 10. 1. 2023 jdeme navštívit s předškoláky ze třídy Žirafek a Tučňáků ZŠ Hornoměcholupská.

Odcházet z MŠ budeme v cca 8.20.

Prosíme, dejte dětem s sebou batůžek, malé pití a vhodné oblečení. Svačinu zajistí MŠ.

 


Co nás čeká v lednu: