Povinně zveřejňované informace

 

1. Název

 

Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské naměstí 7

 

2. Důvod a způsob založení

 

Mateřská škola vznikla schválením zřizovací listiny mateřské školy s účinností od 1. 1. 2006 podle §89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění , §179 odst. 1 písm. a) zákona561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem mateřské školy je pečovat o všestranný rozvoj osobnosti dětí v rozsahu, který pro mateřské školy vyplývá z § 33 a § 3, 4, 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 

3. Organizační struktura

 

Mateřská škola rodinného typu, disponuje 3 třídami pro 75 dětí. Školka má vlastní školní kuchyň, keramickou dílnu, využívá vlastní zahradu.

Provoz mateřské školy je od 6:30 - 17, 00 hod.

 

4. Kontaktní spojení

 

Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7
Trhanovské náměstí 441/7
102 00 Praha 10
Pevná linka: 271751088

Mobilní telefon:736610426
E-mail: ms.trhanak@seznam.cz

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 

Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7

Trhanovské náměstí 441/7

102 00 Praha 10
 

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

 

Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7

Trhanovské náměstí 441/7

102 00 Praha 10

 

4.3 Úřední hodiny

 

Pondělí 14, 00 - 16, 00 hod

 

4.4 Telefonní čísla

ředitelka školy, pevná linka: 271 751 088

                         mobilní telefon:736 610 426


školní jídelna, pevná linka: 271 752 135

 

4.5 Adresa internetové stránky

 

http:// www.mstrhanak.cz

 

4.6 Datová schránka

 

ID datové schránky: gu2x6ma

 

4.8 Další elektronické adresy

ms.trhanak@seznam.cz
 

5. Případné platby lze poukázat na účet

Číslo účtu: 291952369 kód banky:0800

6. IČO

70828237

 

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2. rozpočet

 

Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 15 pro ZŠ a MŠ do roku 2021: Střednědobý rozpočtový výhled

Položkový rozpočet 2020 - MŠ Trhanovské nám : Položkový rozpočet 2020 - MŠ Trhanovské nám

Návrh Položkového rozpočtu pro rok 2018 : Návrh položkového rozpočtu 2018

Položkový rozpočet pro rok 2017 ke stažení zde: Položkový rozpočet 2017

 

 

9. Žádosti o informace

Získat informace, podávat žádosti, stížnosti, návrhy, podněty atd., lze písemně nebo elektronicky skrz datovou schránku.

 

Přehled žádostí za rok 2020 – 0 žádostí

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz. bod 9.

 

11. Opravné prostředky

 

Opravný prostředek proti rozhodnutí Mateřské školy lze podat pouze písemně na adresu:

            Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7

            Trhanovské náměstí 441/7

            102 00 Praha 10
 

nebo datovou schránkou: gu2x6ma

 

V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí a proti čemu se žadatel odvolává.

Lhůta pro podání opravného prostředku je uvedena v poučení příslušného rozhodnutí.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

 

 

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

 

Speciální formuláře nejsou organizací předepsány

Formuláře najdete např. na webu Portál veřejné správy

 

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů publikuje Portál veřejné správy.

 

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon),

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a

o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

Znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy dále také ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv vedených MVČR a právo EU je k dispozici ve službě EUR-Lex

 

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Využíván ceník zřizovatele - Městská část Praha 15.

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Aktuální ceník naleznete na webových stránkách zřizovatele

 

16. Licenční smlouvy

 

 

17. Výroční zprávy

 

Výroční zpráva rok 2019:  Výroční zpráva rok 2019