Zápis

Zápis do MŠ 2024-25 přijaté děti

 

 

Možnost návštěvy mateřské školy pro zájemce o docházku ve  školním roce 2024/25:

Ve čtvrtek 21. 3. 2024 od 16.00 do 17.00 hod. máte možnost navštívit naší mateřskou školu – detašované pracoviště Kozinova 1000/1.

Ve středu 27. 3. 2024 od 16.00 do 17.00 hod. máte možnost navštívit naší mateřskou školu – budova Trhanovské náměstí 441/7.

 

Vzhledem k zajištění provozu školy bude organizace prohlídky omezena na jednu třídu.

K prohlídce můžete využít i novou fotogalerii školy na našich nových webových stránkách.

Těšíme se na setkání.


MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 10, TRHANOVSKÉ NÁMĚSTÍ 7

 INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25

 

Vážení rodiče,

pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

 Od 2. 4. do 5. 4. 2024 probíhá elektronická registrace dětí do naší Mateřské školy.

Odkaz k on-line zápisu ZDE: ­­­­­­­­https://forms.gle/RbRXb2wFAeG8GnNP6  (aktivní dne 2. 4. 2024)

Automatická odpověď vám přijde do 14 dní po ukončení el. registrace s nabídkou rezervace času zápisu. Pro ty rodiče, kteří nemají možnost vyplnit formuláře online, jsou v papírové podobě připravené  v budově školy od 2. 4. – 19. 4. 2024 v čase 8.00-14.00 hodin.

 

Formuláře jsou ke stažení i na webových stránkách školy.

Evidenční list

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 24-25

Přidělení reg. čísla a souhlasy 24-25

 

 

Zápis proběhne dne 2. 5. a 3. 5. 2024 v budově Mateřské školy, Trhanovské náměstí 7, Praha 10 v časech od 8.30 – 12. 00 a 13. 00- 17. 00 hod.

Vyplněný evidenční list odevzdáte osobně v den zápisu 2. 5. a 3. 5. 2024  v budově Mateřské školy, Trhanovské náměstí 7, Praha 10, kdy vám bude přiděleno registrační číslo. Rodiče předloží OP, případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti a rodný list dítěte.

Dřívější podání není možné. Pozdější náhradní termín bude 9. 5. 2024 v 13 – 16h. v ředitelně školy a je možné si ho domluvit pouze ze závažných důvodů nejpozději do 29. 4. 2024.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovní vývěsce Mateřské školy, Trhanovské náměstí 7, Praha 10, dne 31. 5. 2024.

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

Spádová oblast je MČ Praha 15 a platí pro děti s trvalým bydlištěm Praha 15 (Hostivař a Horní Měcholupy). PLATÍ POUZE PRO TRVALÉ BYDLIŠTĚ UVEDENÉ V OBČANSKÉM PRŮKAZU ČI VE VÝPISU EVIDENCE OBYVATEL PŘEVZATÉM  Z MATRIKY PRAHY 15 KE DNI 2.5.2024. NÁJEMNÍ SMLOUVY SE JAKO DOKLAD O TRVALÉM BYDLIŠTI NEUZNÁVAJÍ.

 


Souhrnný postup

1) 2. 4. do 5. 4. 2024  vyplnit elektronickou žádost o přijetí – aktivní odkaz bude na stránkách školy 2. 4. 2024

2) Vytisknout a vyplnit evidenční list (ke stažení na webových stránkách školy)

3) Vyčkat na odpovědní e-mail (po ukončení elektr. zápisu a po jeho zpracování, ve kterém vám bude sdělen doporučený čas fyzického zápisu.)

 

4) Osobně se dostavit  2. 5. a 3. 5. 2024  v určené době s formuláři a originály dokladů:

– občanský průkaz rodiče

– rodný list dítěte

– případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti

– pro cizince povolení k trvalému pobytu po dobu delší než 90 dní, pas dítěte

– vyplněný ,,Evidenční list dítěte“ – vytištěný oboustranně na jeden list papíru, potvrzený od lékaře

– vyplněné a podepsané „Přidělení registračního čísla“ – je potřeba si vytisknout a oba rodiče podepsat

– vyplněná a podepsaná ,,Žádost o přijetí dítěte“ – je třeba vyplnit, vytisknout a jeden rodič podepsat

– v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 10. 5. 2024. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Trhanovské náměstí 7, pro školní rok 2024 / 2025:

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. roku do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2024), podle data narození od nejstarších po nejmladší.

O přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše), sestupně do naplnění kapacity školy.

 


 

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2024 /2025 a k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: “ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2024.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

– pravidelná denní docházka

– v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

– podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

– přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠ, zahraniční škola, individuální vzdělávání

– povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2024 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

– povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2024 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

– obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

– ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

– povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

– termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

V případě individuálních dotazů se obraťte na e-mail : ms.trhanak@seznam.cz

 

Jana Nejedlová

ředitelka školy

 


ZÁPIS DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 

Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně.

 

K zápisu 2. 5. a 3. 5. 2024   s sebou potřebujete navíc:

  • zprávu příp. diagnózu pro účely vzdělávání k zařazení do speciální třídy od logopeda, příp. zprávu od foniatra, neurologa, psychologa, event. jiného odborníka (pokud máte)

Pokud nebudete při zápisu mít odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do mateřské školy do 10. 5. 2024. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.


ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ (viz §20 Školského zákona):
Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně.

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám stejný jako občané ČR.

Občané ostatních zemí mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup k předškolnímu vzdělávání, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Pro přijetí do školy jsou zákonní zástupci dítěte povinni řediteli školy prokázat nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.